مسلمانان باید خود بپاخیزند

بخشی از وصیت نامه سیاسی-الهی خمینی کبیر :

وصیّت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نبایدبنشینید و منتظر آن باشید که حکّام و دست اندرکاران کشورتان یا قدرتهاى خارجى بیایند و براى شما استقلال و آزادى را تحفه بیاورند. ما و شماها لااقل در این صدسال اخیر که به تدریج پاى قدرتهاى بزرگ جهانخوار به همه کشورهاى اسلامى و سایر کشورهاىکوچک باز شده است مشاهده کردیم یا تاریخ ‌هاى صحیح براى ما بازگو کردند که هیچیک ازدُوَل حاکم بر این کشورها در فکر آزادى و استقلال و رفاه ملتهاى خود نبوده ونیستند. بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگرى و اختناق ملت خود پرداختهو هرچه کرده اند براى منافع شخصى یا گروهى نموده یا براى رفاه قشر مرفّه و بالانشینبوده و طبقات مظلوم کوخ و کپرنشین از همه مواهب زندگى حتى مثل آب و نان و قوتلایموت محروم بوده و آن بدبختان را براى منافع قشر مرفّه و عیّاش به کار گرفته اندو یا آنکه دست نشاندگان قدرتهاى بزرگ بوده اند که براى وابسته کردن کشورها و ملتهاهرچه توان داشته اند به کار گرفته و با حیله هاى مختلف کشورها را بازارى براى شرق وغرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نموده اند و ملت ها را عقب مانده و مصرفى بارآوردند. و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند و شما اى مستضعفان جهان و اى کشورهاىاسلامى و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوىتبلیغاتى ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسید و حکّام جنایتکار که دسترنج شما رابه دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم مى کنند از کشور خود برانید و خود و طبقاتخدمتگزار متعهد زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمعو با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید و به سوى یک دولت اسلامى باجمهورى هاى آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن همه مستکبران جهان را به جاىخود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض ‍ خواهید رساند به امید آن روز که خداوند تعالى وعده فرموده است.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید