پیام امام خمینى به مناسبت اولین سالروز پیروزى انقلاب اسلامى

بسم الله الرحمنالرحیم
سالروز پیروزى انقلاب عظیم ایران را به مستضعفین جهان و مسلمانان عموما وملت شریف و شـجـاع ایـران تـبـریـک عـرض مـى کـنـم . در چـنـیـن روز فـرخـنـده اىحـق بـر باطل و جنود رحمانى بر اولیاء شیطان و حزب الله بر طاغوت و طاغوتیان غلبهنمود و حـکـومـت عـدل اسـلامى مستقر گردید و دست انتقام حق از آستین ملت رزمندهایران بیرون آمد و نـصـرت اعـجازآمیز اسلام بر کفر تحقق یافت . در چنین روز مسعودىهمبستگى قشرهاى ملت دلیر روزافزون و ارتش و سایر قواى انتظامى وفادارى خود را بهاسلام و ایران نشان دادنـد و مـیـهـن خـود را از شـر طـاغـوت هـاى زمـان کـه در راسآنـان دولت آمریکاست رهائى بخشیدند.
درود بـر چـنـیـن مـلت زنـده و هوشیار وآفرین بر قواى انتظامى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى . جاوید باد پرچم پرافتخارالله اکبر که رمز پیروزى معجزه آساى ملت بزرگ ایـران اسـت . پـیـروزى عـظـیـمـى کـهدر ظـرف یـک سال فقط یک سال دفتر سیاه جباران را به هم پیچید و اساس جمهورى اسلامىرا برقرار نـمـود. آنـچـه در انـقـلابـات غـیـر اسـلامـى در سـال هـاى طـولانـىحـاصـل نـشـد در سـایـه اسـلام بـراى مـلت عـزیـز مـا در ظـرف یـک سال تحقق یافت وآنچه در انقلاب ها با کشتار میلیونى و زندان میلیون ها به ثمر رسید در انـقـلاب مـابـا کـمـتـریـن ضـایـعـه و بـزرگـتـریـن دسـتـاورد حـاصـل شد. ما گر چه شهداىگرانمایه و جوانان برومندى را از دست دادیم و برادران و خواهران معلول و ناقص العضوبه جاى گذاشتیم ، شهدائى که نور انقلابمان و خواهران و بـرادران مـعـلولى کـهسـرمـایـه انـقلاب اسلامى ما هستند و از احترام خاصى در میان ملت قـدرشـنـاس مـابـرخـوردارنـد ولى در عـوض مـلتـى بـزرگ را نـجـات دادیـم و چـنـگـال گـرگـانآدمخوار، وحشیان به صورت آدمى را از شریان حیات امتى عظیم الشان قطع کردیم و باخواست خداوند و اراده مصمم ملت عزیز تا ابد صحنه میهن اسلامى خود را از لوث وجـودجنایتکاران بى فرهنگ و خیانتکاران غارتگر پاک و در تحت لواى پربرکت الله اکبر براىهم میهنان خود آزادى و استقلال را تاءمین نمودیم .
مـن بـارهـا گـفـتـه ام و هماکنون اعلام مى کنم که ایران باید تا قطع تمام وابستگى هاى سـیـاسـى ، نـظـامـى ،اقتصادى و فرهنگى خود از آمریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جـهانخوار بیرحمادامه دهد و بعد در صورتى که ملت بیدار و شریف ما اجازه دهد، ارتباط بسیار عادى خودرا در حد سایر کشورها با آمریکا
بـرقـرار مـى کـنـنـد. مـن بـارهـا گـفـتـه ام ودر ایـن روز بـزرگ مى گویم تا قطع تمام وابـسـتـگـى هـا بـه تـمام ابرقدرت هاى شرقو غرب ، مبارزات آشتى ناپذیرانه ملت ما عـلیـه مـسـتـکـبـریـن ادامـه دارد. هـمـهمـى دانـیـم کـه جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کـامـل انـقـلاب مـاسـت ، مـااز تـمـام کـشـورهـاى زیـر سـلطـه بـراى به دست آوردن آزادى و استقلال کاملاپشتیبانى مى نمائیم و به آنان صریحا مى گوییم که حق گرفتنى است ، قیام کنید وابرقدرت ها را از صحنه تاریخ و روزگار براندازید. من بارها گفته ام و هم اکنونهشدار مى دهم که اگر شرق ستم کشیده و آفریقا به خودشان متکى نباشند، تا ابدگرفتارند. بیائید روى پاى خودتان بایستید و بر غرب بتازید و آنان را از میدان بدرکـنـیـد. مـن از گـوشه بیمارستان به آفریقا و شرق و زیر سلطه و تمام کشورهاى تحتسـتـم اخـطـار مـى کـنم که متحد شوید و دست آمریکاى جنایتکار را از سرزمین هاى خودقطع کـنـید. دست آمریکا و سایر ابرقدرت ها تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مردممظلوم و رزمنده جهان فرو رفته است . ما تا آخرین قطره خون خویش با آنان شدیدا مىجنگیم ، چرا که مرد جنگیم . ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مى کنیم چرا کهانقلاب ما اسلامى است و تا بانگ لااله الاالله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنیننیفکند مبارزه هست و تا مبارز در هـر کـجـاى جـهـان علیه مستکبرین هست ما هستیم . ما از مردم بى پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع مى کنیم .
اسـرائیـلایـن جـرثـومـه فـسـاد هـمـیـشـه پـایـگـاه آمـریـکـا بـوده اسـت . مـن در طـولنـزدیـک بـه بـیـسـت سـال خـطر اسرائیل را گوشزد نموده ام باید همه بپا خیزیم واسرائیل را نابود کنیم و ملت قهرمان فلسطین را جایگزین آن گردانیم . ما از ملتمسلمان و دلیـر افـغـانـسـتـان کـامـلا پـشـتـیـبانى مى کنیم . ملتى که علیهتجاوزگران به مبارزه برخاسته بدانند که خدا با آنان است هر چه بیشتر صفوف خودشان رافشرده تر کنند و با ایمان راسخ بجنگند تا پیروز شوند و بدانند که پیروزى نزدیک است .
ملت عزیز ایران ! شما شرق تجاوزگر و غرب جنایتکار را به وحشت انداخته اید هیچگاه بـا هـیـچ قـدرتـى سـازش نـکـنـیـد کـه یـقـیـن دارم نـمـى کـنـیـد و هـر کـسدر هـر مـقـام کـه خـیـال سـازش بـا شـرق و غرب را داشت بى محابا و بدون هیچ ملاحظهاى او را از صفحه روزگـار بـرانـدازیـد کـه سـازش با شرق و غرب خودباختگى است وخیانت به اسلام و مـسـلمـیـن اسـت . امـروز روز شـهادت و خون است و ما هر روزانتظار همه گونه توطئه را در سـراسـر ایـران داریـم ولى مـکـتب اسلام عزیزمان دستورمى دهد تا دست از آزادى خواهى و اسـتـقـلال طـلبـى بـرنداریم و ما نیز برنخواهیمداشت . اینجانب مع الاسف به واسطه منع پزشکان نتوانستیم در جشن ملت غیور و ارتشاسلامى شرکت کنم ولى دلم با ملت شریف ، ارتـش اسـلامى ملى و سپاه پاسداران است ودعاى ناچیزم بدرقه آنان و تا رمقى دارم چون خـادمـى فـداکـار در خـدمـت هـمـههـسـتـم و از خداوند متعال عظمت اسلام و رفاه جامعه مسلمین را خواستارم .
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

روح الله الموسوى الخمینى

/ 0 نظر / 4 بازدید